Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
14.01.2022
Online slovník byliniek zaDARmo
Stiahni si zadarmo online Slovensko-latinsky slovník najznámejších byliniek www.bylanka.sk/onlineslovnik   čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Získajte viac info a nič vám neunikne:)

 

doslielaeprodukty, mastičky, oleje

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia, pojmy

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.bylanka.sk. Ich účelom je vymedzenie správ a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na druhej strane pri uzatváraní elektronického obchodu na internetovej stránke www.bylanka.sk.

 

 1. Predávajúci (dodávateľ):

Bylanka, s.r.o.

Sídlo: Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 51 142 597

DIČ: 2120606807

IČ DPH: SK2120606807

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. číslo: 68682/L

Registračné číslo RVaPS: RH/2018/01926-3

e-mail: info@bylanka.sk

tel. kontakt: 0948647615

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Orgán dozoru:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca

Horná 2483, 022 01  Čadca

tel. č. 041/432 2277, 041/433 3247, fax 041/432 2277

 

 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Uzavretím objednávky - kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s nimi. Bez potvrdenia oboznámenia sa s VOP nie je možné uskutočniť objednávku.
 2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“).
 3. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
 4. Pre účely VOP sa rozumie:
 • e-shop: internetový obchod na adrese: bylanka.sk prevádzkovaný predávajúcim (ďalej len „e-shop“)
 • spotrebiteľ - kupujúci fyzická osoba (navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim), ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti nakupujúca prostredníctvom e-shopu
 • podnikateľ - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom nakupujúca prostredníctvom e-shopu
 • kupujúci - spotrebiteľ a/alebo podnikateľ nakupujúci prostredníctvom e-shopu, starší
  ako 18 rokov
 • zmluva - kúpna zmluva uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú obchodné podmienky
 • zmluva uzavretá na diaľku - zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím e-shopu, elektronickej pošty, telefónu, na základe vykonanej objednávky v e-shope
 • zmluvné strany - predávajúci a kupujúci
 • objednávka - návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku (nákupom cez e-shop, emailom, telefonicky), na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru
 • predaj na objednávku - predávajúci umožňuje predaj na individuálnu objednávku kupujúceho, ktorý sa uskutočňuje na základe osobitnej dohody, obsahuje individuálne dojednania a bude kupujúcemu odoslaná po dohode predávajúceho s kupujúcim. Ustanovenia VOP sa použijú podporne pre úpravu zmluvných vzťahov vyplývajúcich z predaja na objednávku
 • kúpna zmluva - zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim v e-shope
 • miesto plnenia zmluvy - bydlisko spotrebiteľa alebo miesto podnikania, resp. sídlo podnikateľa uvedené v objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo si kupujúci prevezme tovar osobne v sklade/obchodnej prevádzke predávajúceho na ulici Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto.

 

Článok 2

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi kupujúcich, získanými pri vytváraní objednávky – kúpnej zmluvy, ako aj získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladá v zmysle platných právnych predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade neoprávneného napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade nebude možné uplatniť vyššie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov.
 3. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú upravené na web stránke e-shopu v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

Článok 3

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach e-shopu, kde predávajúci oznamuje kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru, ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
 2. Tovar uvedený na e-shope nepredstavuje záväznú ponuku predávajúceho voči kupujúcemu na kúpu tovaru. Dostupnosť tovaru je viazaná na aktuálne skladové zásoby predávajúceho.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi zmluvnými stranami, a to najmä v prípade objednávky tovaru s chybne zverejnenou cenou. Predávajúci v takom prípade okamžite informuje kupujúceho o takejto skutočnosti. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže zmluva platne vzniknúť.
 4. Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom e-shopu.
 5. Pri vytvorení objednávky pomocou e-shopu kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy a spôsob platby, uvedie kontaktné údaje - pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, ide o meno, priezvisko, adresu na doručenie, telefón a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, jedná sa o obchodné meno, adresu miesta podnikania, resp. sídla, IČO, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 6. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si VOP prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Podnikateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s VOP predávajúceho.
 7. Predávajúci je v prípade pochybností o vážnosti a pravosti objednávky oprávnený overiť si vážnosť a pravosť objednávky (telefonicky alebo písomne), napr. ak objednávka je nad 100,- EUR a/alebo tovar sa má dodať mimo územia Slovenskej republiky. V prípade odmietnutia overenia objednávky zo strany kupujúceho, sa objednávka považuje za neplatnú. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže zmluva platne vzniknúť.
 8. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky, ibaže by sa zmluvné strany dohodli inak.
 9. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho.
 10. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä informácie o objednanom tovare, jeho špecifikácii, cene, dodacie podmienky, údaje o predávajúcom a kupujúcom, prípadne iné údaje.

 

Článok 4

Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a iných dohodnutých nákladov (ďalej len „kúpnacena").
 2. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote
  podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob platby za tovar určuje kupujúci z možností, ktoré sú aktuálne poskytované zo strany predávajúceho v rámci e-shopu. Obvyklý spôsob platby za tovar je platba:
  • bankovým prevodom po dokončení objednávky,
  • platba platobnou kartou,
  • na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu.

Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť výlučne platbu vopred.

 1. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 2. V prípade, ak je spôsob úhrady zvolený kupujúcim spoplatnený, cena za spôsob úhrady je súčasťou kúpnej ceny.
 3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v lehote podľa zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Akciová kúpna cena platí do vypredania zásob tovaru, na ktorý sa akciová kúpna cena vzťahuje alebo po dobu časovo určenú.
 5. Kúpna cena zahŕňa okrem ceny samotného tovaru aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 6. Doprava a platba Slovenskou poštou, a.s.

Výška objednávky

Poštovné a balné

Príplatok za dobierku

do 99,99 eur (Slovenská pošta – balík na poštu)

3,90 eur

X

do 99,99 eur (Slovenská pošta – balík na adresu)

4,50 eur

1,- eur

nad 100,- eur

0,- eur

1,- eur

 1. Osobný odber

Odberné miesto:

Cesta do Rudiny 1098,

Kysucké Nové Mesto

0,- eur

0,- eur

 

Článok 5

Dodacie a platobné podmienky

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Tovar je zvyčajne zasielaný do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. Tovar je zasielaný na území Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade už uskutočnenej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátané finančné prostriedky na ním určený účet.
 3. Faktúry za tovar sú zasielané elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári e-shopu, a teda nie sú dodávané spolu s objednaným tovarom. Faktúra slúži ako doklad o zakúpení tovaru a je potrebné ju predložiť pri reklamácii tovaru.
 4. Objednaný tovar zasiela predávajúci na dobierku alebo akceptuje bezhotovostné platby vopred na bankový účet. V prípade platby na dobierku je kúpna cena uhrádzaná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostného prevodu na účet je kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.
 6. Predávajúci je povinný doručiť tovar na miesto uvedené v potvrdení objednávky a kupujúci je povinný na danom mieste tovar prevziať.
 7. V prípade, ak kupujúci, bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme, dochádza k porušeniu zmluvy, na základe ktorého má predávajúci nárok na náhradu skutočných nákladov na dodanie tovaru, nákladov na jeho uskladnenie, ako aj ďalších nákladov, ktoré v tejto súvislosti predávajúcemu vzniknú. Právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy tým nie je dotknuté.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho doručení. V prípade, ak je tovar alebo jeho obal poškodený, je kupujúci povinný tovar spolu s dopravcom skontrolovať a spísať o poškodení záznam, ktorý odošle do 24 hodín od prevzatia predávajúcemu.

 

Článok 6

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru v obvyklej kvalite za cenu a za podmienok dohodnutých s predávajúcim.
 2. Kupujúci sa zaväzuje, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať zakúpený alebo objednaný tovar. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie zakúpeného tovaru.
 4. V prípade, že kupujúci objedaný tovar neprevezme, predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho preplatenie nákladov na poštovné a balné.
 5. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od uskutočnenia objednávky a to elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho bez uvedenia dôvodu.
 6. Kupujúci si môže zvoliť aj osobný odber objednaného tovaru a to na sklade/obchodnej prevádzke predávajúceho na ulici Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto vo vopred dohodnutú dobu, pričom za tovar je možné zaplatiť vopred na účet predávajúceho (faktúra bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho) alebo v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru na mieste.

 

Článok 7

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar kupujúcim.
 2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v kvalite a za podmienok dohodnutých s kupujúcim.
 3. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť predávajúcemu akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ho kupujúci neprevezme.
 4. V prípade, že produkt sa medzi časom prestane vyrábať, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho zrušiť. O zrušení objednávky predávajúci kupujúceho oboznámi elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári e-shopu.
 5. Predávajúci je povinný predávaný tovar vhodne a bezpečne zabaliť.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade, že dodatočne zistí, že uvedená cena nezodpovedala reálnej cene daného produktu. Zmenu ceny je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári e-shopu, pričom kupujúci je oprávnený z tohto dôvodu objednávku zrušiť do 24 hodín odkedy mu zmena ceny bola predávajúcim oznámená.

 

Článok 8

Reklamačný poriadok

 1. Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ust. § 619 až 627 Občianskeho zákonníka). 
 2. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia predávajúci postupuje v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho. Pred odoslaním reklamácie sa kupujúci s reklamačným poriadkom dôkladne oboznámi.
 3. Predávajúci informuje kupujúceho o platforme internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni Európskej únie, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Predávajúci informuje kupujúceho o možnosti obrátiť sa na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad (ďalej len „S.O.S“). Kontaktné údaje S.O.S sú: Bajkalská 2335/3, Poprad, 05801, info@sospotrebitelov.sk.
 5. Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

 

Článok 9

Reklamačný poriadok vo vzťahu k spotrebiteľovi

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení vád tovaru.
 2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.
 3. Spotrebiteľ má právo uplatniť počas záručnej doby si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
 5. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale tovaru.
 7. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo kupujúceho zaniká. V prípade ostatných potravinárskych výrobkov musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (dátum spotreby).
 8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 10. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne nová záručná doba plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru spotrebiteľom.
 11. Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol spotrebiteľ predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

Článok 10

Uplatnenie reklamácie

 1. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.
 2. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho:
 • e-mailom na e-mailovú adresu: info@bylanka.sk; alebo
 • poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: Bylanka, s.r.o.,Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi, za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty, zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu minimálne ako doporučenú zásielku; alebo
 • osobne na adrese sídla predávajúceho:Bylanka, s.r.o.,Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
 1. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
 3. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
 4. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.
 5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. V prípade reklamácie tovaru, poštovné v plnej výške hradí kupujúci.

 

Článok 11

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania:
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru, ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, ak ide o vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru,
 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
 • jej odôvodnené zamietnutie.
 1. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 2. Ak má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (právo na odstúpenie od zmluvy), záleží na spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 3. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

 

Článok 12

Postup pri/po uplatnení reklamácie

 1. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

 

Článok 13

Zamietnutie reklamácie,

resp. kedy spotrebiteľovi nevzniká právo na reklamáciu

 1. Spotrebiteľovi nevznikne právo na reklamáciu, ak:
 2. neoznámi zjavné vady tovaru pri jeho prevzatí,
 3. uplynie záručná doba,
 4. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené spotrebiteľom,
 5. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru,
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 7. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

 

Článok 14

Reklamačný poriadok týkajúci sa podnikateľa

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a podnikateľ je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení vád tovaru.
 2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.
 3. Podnikateľ má právo uplatniť počas záručnej doby si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
 4. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo podnikateľa zaniká.
 5. V prípade výmeny tovaru za nový začne nová záručná doba plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru podnikateľom.
 6. Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol podnikateľ predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 7. Podnikateľ môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho:
 • e-mailom na emailovú adresu: info@bylanka.sk; alebo
 • poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: Bylanka, s.r.o.,Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Predávajúci odporúča podnikateľovi, za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty, zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu minimálne ako doporučenú zásielku. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; alebo
 • osobne na adrese sídla predávajúceho: Bylanka, s.r.o.,Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
 1. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci podnikateľa dohodnutou formou a zároveň bude podnikateľovi spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 2. Predávajúci vybaví reklamáciu:
 3. výmenou tovaru,
 4. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 5. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 7. Podnikateľovi nevznikne právo na reklamáciu, ak:
 8. neoznámi zjavné vady tovaru pri jeho prevzatí,
 9. uplynie záručná doba,
 10. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené podnikateľom,
 11. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru,
 12. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 13. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 14. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

 

Článok 15

Alternatívne riešenie sporov – vo vzťahu k spotrebiteľovi

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej tiež ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
 3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).
 4. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
 5. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
 6. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 7. Slovenská obchodná inšpekcia,
 8. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad;
 9. Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie;
 10. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov;
 11. Slovenská asociácia poisťovní.
 12. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to e-mailom na adrese: info@bylanka.sk alebo poštou na adrese: Bylanka, s.r.o., Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
 13. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej tiež ako „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 14. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu okrem iného aj z dôvodu:
 15. ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu,
 16. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 17. sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
 18. vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR;
 19. sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 20. je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 21. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.
 22. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúceho odseku a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
 23. Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:
 24. uzavretia dohody o vyriešení sporu,
 25. vydania odôvodneného stanoviska,
 26. odloženia návrhu,
 27. úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
 28. zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou;
 29. vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

 

Článok 16

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak najmä:
 3. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas, najneskôr však pri odovzdaní tovaru na mieste odovzdania,
 4. kupujúci neprevzal tovar na mieste odovzdania napriek výzve predávajúceho,
 5. predávajúci nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť, z dôvodov nie na jeho strane, dodať vôbec - predávajúci si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorým je fyzická osoba alebo podnikateľ,
 6. ak dodávateľ objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí predávajúci, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu,
 7. kupujúci v predchádzajúcich zmluvných vzťahoch vo vzťahu k predávajúcemu porušil svoje povinnosti podstatným spôsobom; podnikateľ berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s podnikateľom uzavrieť kúpnu zmluvu.
 8. Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.
 9. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak:
 10. predávajúci nedodal tovar na miesto dodania riadne a včas,
 11. predávajúci nevybavil reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru,
 12. tovar vykazuje neodstrániteľnú vadu, opakovanú odstrániteľnú vadu alebo väčší počet odstrániteľných vád,
 13. bez udania dôvodu, a to v zmysle ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v lehote 14 dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 14. Podnikateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak:
 15. predávajúci nedodal tovar na miesto dodania riadne a včas,
 16. nastanú skutočnosti predpokladané Obchodným zákonníkom.
 17. Kupujúci je povinný vrátiť tovar do 5 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a všetkého s tovarom dodaného príslušenstva.
 18. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na bankový účet určený kupujúcim. Ak kupujúci napriek výzve bankový účet predávajúcemu neoznámi, predávajúci sa nedostane do omeškania a lehota na vrátenie kúpnej ceny sa predžuje na 5 dní od oznámenia bankového účtu kupujúcim.

 

Článok 17

Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa bez udania dôvodu

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom e-shopu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o dostúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty na odstúpenie.
 3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.
 5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu:
 6. prevezme všetky časti objednaného tovaru (okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu), alebo
 7. ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 8. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 9. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy oznámi predávajúcemu, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí. Formulár na odstúpenie od zmluvy a originál faktúry spotrebiteľ zašle spolu s objednaným  tovarom na: Bylanka, s.r.o.,Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto. 
 10. V súlade s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľ berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
 11. predaný tovar bol upravený podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho;
 12. dodaný tovar bol neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 13. po dodaní tovaru bol porušený uzavretý ochranný obal tovaru, následkom čoho nie je vhodné tovar vrátiť z hygienických dôvodov.
 14. Použité kozmetické výrobky bez zjavnej vady nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.
 15. Spotrebiteľ má právo v rámci 14-dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy a vlastností tovaru.
 16. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru.
 17. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 18. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 19. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 20. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 21. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 22. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 23. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 24. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 25. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy
 26. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na adresu: Bylanka, s.r.o.,Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 27. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 28. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 29. Spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu.
 30. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal späť.
 31. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 32. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 33. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, tovar nebude prijatý predávajúcim, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 34. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s rozväzovacou podmienkou, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.
 35. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).
 36. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný aj na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf.

 

Článok 18

Ochrana obchodného tajomstva dôverných informácií

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy, budú zachovávať mlčanlivosť, s výnimkou prípadu, že by dodržanie povinnosti mlčanlivosti znamenalo porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu. O takejto skutočnosti sa zmluvné strany zaväzujú vopred písomne informovať.
 2. Za dôverné a utajované informácie v zmysle predchádzajúceho odseku sa považujú všetky informácie, ktoré sú tak označené alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy, resp. pokiaľ môžu v prípade zverejnenia spôsobiť predávajúcemu ujmu, bez ohľadu na to, či majú povahu osobných, obchodných, technických, či iných informácií. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie uchovávať ako dôverné, najmä neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe, nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy a nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
 3. Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po plnení zmluvy.
 4. Pri preukázanom porušení povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku je poškodená zmluvná strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody.

 

Článok 19

Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách

 1. Podľa Nariadenia EP a rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na webstránke predávajúceho sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny musí kupujúci pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!
 2. Kupujúcemu sa dôrazne odporúča starostlivo čítať písomné informácie obsiahnuté na obale prípravku resp. vo vnútri balenia a zoznámiť sa so spôsobom užívania daného prípravku.
 3. Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené na webstránke predávajúceho nenahrádzajú rady lekára. Sú len osobným odporúčaním predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu. Kupujúci má sám zodpovednosť za svoj zdravie. Pri neznalosti rastlín, ich zberu a spracovania, odporúčame kupujúcemu bylinky kúpiť radšej v e-shope predávajúceho.
 4. Všetky informácie na webstránke predávajúceho majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Predávajúci odporúča preto všetky zdravotné problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.

 

Článok 20

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi VOP platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky a rozhodná právomoc je právomoc súdov Slovenskej republiky.
 4. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekciaalebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online“), ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@bylanka.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu resp. súdnemu riešeniu sporu.
 5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami. V prípade, ak zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 
 6. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky súvisiace s plnením zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
 7. V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 8. Predávajúci vyhlasuje a kupujúci používaním e-shopu výslovne berie na vedomie, že predávajúci je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva vzťahujúceho sa k e-shopu, vrátane obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie obsahu e-shopu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.
 9. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa __.01.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na e-shope predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť.

 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 4.5.2021.

 

Bylanka, s.r.o.

 

Získajte viac info a nič vám neunikne:)
Napíšte nám

Kontakt

    Bylanka - cesta k sebe   

 info@bylanka.sk

  0948 647 615
      Po, Ut, ŠTv: 9:00 - 13:00
VŠETKO O NÁKUPE

    

 

© 2017-2021 Bylanka.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk