Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

 

doslielaeprodukty, mastičky, oleje

 1. Úvod
 2. Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto ich spracúvame v súlade s platnou legislatívou[1].

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú adekvátne poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou.

 

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa,

resp. Spoločného prevádzkovateľa

Za ochranu osobných údajov je zodpovedná spoločnosť:

 • Bylanka, s.r.o.

Sídlo: Cesta do Rudiny 1007/48, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 51 142 597

DIČ: 2120606807

IČ DPH: SK2120606807

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. číslo: 68682/L

e-mail: info@bylanka.sk

tel. kontakt: 0948647615

prevádzkovateľ internetovej stránky www.BYLANKA.sk(ďalej len „webstránka”),

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

II.

Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov – výživové poradenstvo

 

Účel:                           poskytnutie služby výživového poradenstva zákazníkovi prostredníctvom webstránky, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy, spracovaniu platby, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné konanie).

Údaje:                        bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.

Právny základ:          predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako zákazník), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako zákazníka), predzmluvný vzťah.

 

Údaje:                        osobné údaje týkajúce sa zdravia, t.j. osobné údaje, ktoré ste nám uviedli za účelom poskytovania výživového poradenstva.

Právny základ:          predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako zákazník), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako zákazníka), predzmluvný vzťah.

súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 2 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia len na základe Vášho súhlasu.          

Vaše práva: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsob, aký ste ho udelili alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa Vami zvoleným spôsobom.

Doba spracúvania:    2 roky po ukončení zmluvného vzťahu.

 

POZOR! V prípade odvolania súhlasu s poskytovaním výživového poradenstva nebude možné výživové poradenstvo poskytovať. Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní výživového poradenstva.

 

Účel:                           daňová agenda, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o dani z príjmov a príslušných daňových predpisov.

Údaje:                        bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, zmluvná cena.

Právny základ:          zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania:    počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov odo dňa jeho ukončenia.

 

Účel:                           vedenie účtovníctva, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o účtovníctva a príslušných právnych predpisov.

Údaje:                        bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, zmluvná cena.

Právny základ:          zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania:    počas trvania zmluvného vzťahu a10 rokov odo dňa jeho ukončenia.

 

Účel:                           evidencia uplatnených práv dotknutých osôb, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety v zmysle GDPR a Zákona.

Údaje:                        bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, rozsah uplatnenia práv.

Právny základ:          zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania:    5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.

Držíme sa však zásady, že o Vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

 


 1. Sprostredkovatelia a príjemcovia
 2. Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, že využívame len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že prijali a prijímajú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona a aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv ako dotknutej osoby.
 3. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi:
 • odborní spolupracovníci zabezpečujúci účtovníctvo,
 • odborní externí konzultanti z oblastí IT, marketingu a ochrany osobných údajov,
 • spoločnosti zabezpečujúce realizáciu platby,
 • odborní spolupracovníci zabezpečujúci plnenie povinnosti zo zmluvných vzťahov.
 1. Okrem uvedených sprostredkovateľov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté subjektom (príjemcom), ktoré postupujú podľa osobitných zákonov, najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad, orgány dozoru a pod.).

 

 

 

IV.

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácii.

 

V.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nerealizuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

VI.

Osoby mladšie ako 16 rokov

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. V prípade, že ste nedovŕšili 16 rokov a máte záujem využívať naše služby, budeme potrebovať súhlas Vášho zákonného zástupcu.

 

VII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba (zákazník) máte v zmysle GDPR nasledovné práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 1. právo na informácie a prístup k osobným údajom,
 2. právo na opravu,
 3. právo na vymazanie (zabudnutie),
 4. právo na obmedzenie spracúvania,
 5. právo na odvolanie súhlasu,
 6. právo podať návrh na začatie konania.

 

Viac informácií nájdete aj na oficiálnej webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob .

 

 1. a) Právo na informácie a prístup k údajom

Máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosti informácie do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.

 

 1. b) Právo na opravu

Máte právo, aby sme ako Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a v prípade, ak sú neúplné, aby sme ich doplnili.

 

 1. c) Právo na vymazanie (zabudnutie)

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali,
 2. odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (viď nižšie písm. g) Odvolanie súhlasu),
 3. namietnete spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje spracúvame nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sme získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (dotknutá osoba má menej ako 16 rokov).

 

Ak sme ako Prevádzkovateľ zverejnili osobné údaje a máme povinnosť ich vymazať, sme zároveň povinní a prijímame primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 

 1. d) Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo, aby sme ako Prevádzkovateľ obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám ako Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie spracúvania,
 3. ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 4. ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

 1. e) Odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu má účinnosť do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@bylanka.sk.

 

 1. f) Právo podať návrh na začatie konania

Ak ste priamo dotknutý/-á na svojich právach,  máte právo v zmysle ust. § 100 Zákona podať návrh na začatie konania. Návrh musí obsahovať informácie: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

Pred tým, ako sa obrátite na dozorný orgán, môžete samozrejme poslať sťažnosť aj nám, ako Prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu info@bylanka.sk.

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 01.02.2021.

 

 

Bylanka, s.r.o.

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov súvisiacich so zdravím za účelom poskytovania výživového poradenstva. Viac informácií TU.

Napíšte nám

Kontakt

 info@bylanka.sk

  0948 647 615
     
© 2017-2022 Bylanka.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk